Aktuální nové podmínky pro účast na plavbách během pandemie Covid 19Aktuální podmínky účasti na plavbách a opatření v rámci pandemie COVID 19 platné do odvolání.
S covidem přišly nové situace a problémy, které před covidovou situací si někdo nedokázal představit ani v tom nejlepším sci-fi filmu. To co jsme viděli ve filmech najednou byla realita.  A nikdo z nás na tuto situaci nebyl připraven a ani s ní nemohl nijak počítat a nebo předpovídat. V návaznosti na tuto situaci bylo opravdu nutno, aby se upravili podmínky účasti na plavbách, které v určitých návaznostech mají omezující účinek na klienta samotného a nebo jej krátí na jeho právech. Tyto omezení jsou opravdu nutné pro možné zachování výletních plaveb a organizaci zájezdů. Některá ustanovení mohou dle právního názoru být v rozporu s právem v některé ze zemí, kde klienti bydlí a nebo si zájezd-plavbu zakoupí. Nic respektování a uznání podmínek je podmínkou pro účast klientů na plavbách samotných. Platnost těchto podmínek očekáváme do ukončení pandemické situace. 
 
DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA REZERVAČNÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY PŘEPRAVY Z HLEDISKA NOUZOVÉHO STAVU COVID 19. NÁSLEDUJÍCÍ DODATEČNÁ USTANOVENÍ K PODMÍNKÁM REZERVACE A PRAVIDLA A PODMÍNKY PŘEPRAVY SE VZTAHUJÍ NA VAŠI CESTOVNÍ SMLOUVU K ZAVEDENÍ MIMOŘÁDNÝCH ZDRAVOTNÍCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ. TÝKAJÍ SE VŠECH REZERVACÍ SPOJENÝCH S PLAVBAMI OD 1. SRPNA 2020 A  NEBO JAKÉHOKOLI POZDĚJŠÍHO DATA AŽ DO DALŠÍHO OZNÁMENÍ. VŠECHNA OSTATNÍ USTANOVENÍ REZERVAČNÍCH PODMÍNEK A PRAVIDEL A PODMÍNEK PŘEPRAVY JSOU NADÁLE PLATNÁ A ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY. PRŮBĚŽNĚ PRACUJEME SE ZDRAVOTNICKÝMI ORGÁNY A V PŘÍPADĚ ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE NOVÝCH OPATŘENÍ VÁS BUDEME INFORMOVAT.

1.BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZAVEDENÁ SPOLEČNOSTÍ
S cílem zajištění zdraví a bezpečí klientů během plavby vyvinula společnost řadu procedur, kterými se bude řídit po dobu celé plavby, počínaje rezervačním procesem až do vylodění. Z bezpečnostních důvodů má dopravce, organizátor, delegát a nebo kapitán právo zamítnout nalodění, popř. nařídit předčasné vylodění komukoli, kdo se neřídí těmito procedurami a po zdravotní prohlídce nesplňuje podmínky pro účast na plavbě nebo zájezdu. Klienti jsou povinni respektovat  a přimout následující opatření:


• Rezervační proces a nalodění
   Během rezervace musí klient poskytnout společnosti kontaktní údaje (telefonní číslo a emailovou adresu) všech osob, které jsou v rezervaci zahrnuté. Společnost poskytne klientům přesné instrukce ohledně přípravy zavazadel, která budou odbavena při nalodění. Prosíme klienty, aby cestou z domova do přístavu používali roušky a antibakteriální gel. Každý klient zahrnutý v rezervaci bude vyzván k vyplnění povinného zdravotního dotazníku zaslaného spolu s palubním lístkem a k odevzdání dotazníku zdravotníkům ne dříve než 6 hodin před naloděním. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou odpovědni za vyplnění dotazníku dětí, které s nimi cestují. Při nalodění budou klienti vyzvání k potvrzení, že informace vyplněné v dotazníku se od vyplnění nezměnily.
   72 hodin před naloděním budou klienti cestující z rizikových zemí dle předpisů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí povinni podstoupit COVID-19 RT-PCR test. Výsledky budou vyžadovány při nalodění. V případě pozitivního testu bude klientům zamítnuto nalodění a bude jim poskytnuta zdravotní asistence na pevnině.
Klienti jsou povinni dostavit se do přístavu v čase předem určeném a vyznačeném na jejich palubním lístku, aby se zamezilo riziku masového shromažďování.
   Před naloděním a při každém vstupu na loď po exkurzích na pevnině musí projít klienti teplotním screeningem. V případě teploty nad 37.5°C/99.5 F° bude klientům zamítnuto nalodění a může po nich být vyžadováno další testování a zdravotní prohlídka než jim bude nalodění povoleno. Pokud zdravotníci uznají klienta za nevhodného pro další cestování, nebude u povoleno nalodění a bude mu poskytnuta asistence na pevnině. 


• Během plavby
Můžou se provádět denní kontroly a zdravotní asistence. Během plavby bude klientům kontrolována teplota a pokud to bude nutné, budou procházet dalšími zdravotními opatřeními, pokud to společnost, lékař na palubě nebo kapitán uzná za vhodné. Cestující, u kterých se rozvinuly příznaky nebo horečka, jsou požádáni, aby ze své kajuty okamžitě zavolali lékařské středisko lodi. Cestující budou vyzváni, aby poskytli svou cestovní historii a budou izolováni. Stejný proces bude vyžadován u blízkých kontaktů ubytovaných ve stejné kajutě a členů rodiny. V případě podezření na symptomy prosíme cestující o kontakt lékařského střediska na lodi, které jim dále bude asistovat.
Lékař na palubě si vyhrazuje právo nařídit cestujícím, aby neopouštěli svou kajutu a nebo vylodění v případě přítomnosti příznaků spojených s COVID-19. Po celou dobu plavby budou dostupné bezplatné lékařské prohlídky týkající se příznaků COVID-19.


• Sociální distancování a hlavní opatření pro prevenci
Cestující se musí řídit opatřeními předepsanými společností dodržováním sociálního distancování mezi cestujícími – stejně jako mezi cestujícími a posádkou – ve všech veřejných prostorách dle předpisů od autorit.
Kromě zachování sociálního distancování, není-li v palubním značení uvedeno jinak, je cestující povinen vždy nosit roušku ve vnitřních veřejných prostorách, s výjimkou sezení v barech a restauracích. Ve venkovním prostorách je rouška povinná, pouze pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost, pokud není na palubních značkách uvedeno jinak. Cestující budou požádáni, aby si často myli ruce mýdlem a vodou nebo dezinfekčním prostředkem na ruce a nedotýkali se nosu, očí a úst bez předchozího mytí rukou. Je požadováno dodržování správné etikety při kašlání nebo kýchání a udržování společenského odstupu nebo používání roušek, pokud není možné dodržet fyzický odstup.
Služby na palubě mohou podléhat změnám na základě místních předpisů nebo jiných omezení přijatých nebo odkazovaných na situaci COVID-19.


• Zábavní aktivity
Všechny zábavní aktivity musí být organizovány podle konkrétních protokolů, které je třeba dodržovat na palubě, mimo jiné jde o čištění a dezinfekci materiálů, omezení počtu účastníků, sociální distancování, nošení roušky. Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli akci, kde by podle jejich uvážení hrozilo riziko šíření infekce COVID-19.


• Exkurze v destinacích
S cílem chránit zdraví cestujících, snížit riziko infekce na pevnině a zajistit, aby všechny aspekty zkušeností cestujících během exkurze byly plně v souladu s palubními zdravotními a hygienickými normami, vystupování z lodi během kotvení v přístavu je povoleno pouze v rámci exkurze organizované společností MSC Cruises.
Společnost si vyhrazuje právo nepřijmout na palubu cestujícího, který sám vystoupil z lodi v rozporu s výše uvedeným pravidlem. Na pevnině jsou cestující povinni přísně dodržovat opatření určená průvodcem a předepsaná místními úřady.


• Odpovědnost pořadatele plavby, zájezdu
Pořadatel nebo organizátor plavby organizuje plavby a zájezdy v různých světových destinacích, které mohou mít různé právní předpisy a nařízení. V různých místech nebo navštívených místech mohou během plavby –zájezdu  nebo i před účastí na plavbě -zájezdu vzniknout situace, které není pořadatel nebo organizátor plavby-zájezdu schopen ovlivnit, změnit, zmírnit.
     Pokud taková situace nastane a pořadatel a nebo organizátor plavby není schopen plavbu –zájezd uskutečnit z důvodů ohrožení zájezdu vyšší mocí, z důvodů změn itinerářů, politické a bezpečnostní situace  v zemích nebo v destinacích  vyhrazuje si pořadatel a nebo organizátor právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, pandemie, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. V takovém případě není možno tuto situaci považovat jako vadu plavby-zájezdu. Právě pro tyto situace je každý cestující povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce plavby-zájezdu. Pojištění krýt rizika související s pandemiemi a pandemií COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Plavební společnost nebo organizátor plavby může klientovi nabídnout přeložení zájezdu dle svých možností a dispozic.   
    Zákazník si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti. 


• Pojištění
Každý cestující je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu s krytím od doby potvrzení cestovní smlouvy až do konce prázdninového balíčku. Musí krýt rizika související s COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci. Toto pojištění je cestující povinen doložit pořadateli nebo organizátorovi plavby-zájezdu nejméně 5 dnů před začátkem plavby-zájezdu. Pokud tak cestující neuskuteční, nebude mu umožněno účasti na plavbě-zájezdu bez nároku na odškodnění nebo kompenzace.


• Zpracování osobních údajů
Bezpečnostní opatření přijatá společností za účelem prevence infekcí COVID-19 vyžadují zpracování některých osobních údajů považovaných za „zvláštní kategorie údajů“ podle čl. 9 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“).
Pokud je to možné, souhlas hostů se shromažďuje v souladu s ustanoveními čl. 9 odst.1 GDPR. Tam, kde shromažďování souhlasů není možné z objektivních důvodů, ale je zapotřebí zpracování osobních údajů, aby bylo zajištěno přijetí preventivních opatření a zabránění šíření choroby COVID-19, čl. 9 odst. 2 slouží jako právní základ pro provedení zpracování.
 Sběr a zpracování údajů se provádí v souladu se zásadami zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, omezení účelu a ukládání, minimalizace údajů, přesnosti údajů a důvěrnosti a integrity. Osobní údaje shromážděné a zpracované pro tyto účely nebudou použity k žádným jiným účelům a nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou mimo skupinu MSC Cruises a CK RIVIERA TOUR s výjimkou
a) umožnění hostům využívat jejich pojistnou smlouvu COVID-19,
b) zajištění, aby hostům byly poskytovány příslušné lékařské služby v nemocničních zařízeních, v případě, že je nutné vylodění,
c) zajištění repatriace, je-li požadována, a (d) kde byl poskytnut souhlas hosta.
Chcete-li získat více informací o zpracování údajů požadovaných postupy COVID-19 a uplatnit práva subjektu údajů, kontaktujte inspektora ochrany údajů na [email protected] nebo [email protected]

Výše uvedené podmínky a pravidla platí na všechny plavby organizované CK RIVIERA TOUR až do odvolání.
Dovolujeme si všechny klienty informovat, že ve spolupráci s plavební společností MSC CRUISES jsme schopni Vám zprostředkovat pojištění, které kryje rizika související s COVID-19, jako jsou storno zájezdu, náklady na repatriaci, karanténu, lékařskou asistenci a hospitalizaci v ceně 790 Kč/osoba/plavba/7 nocí


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme