Vážení přátelé,

během plavby je nutno se na lodích řídit podmínkami plavební společnost. Níže Vám přinášíme základní ustanovení podmínek účasti na plavbách. Podrobné podmínky lze najít na internetových stránkách plavební společnosti.

Všechny plavby inzerované v tomto katalogu nabízí k prodeji společnost MSC Crociere S.A, dále jen“Společnost”. Pokud kontext nevyžaduje jinak, budou mít v těchto podmínkách (jak jsou níže definovány) následující termíny tyto významy:- “Rezervace” odkazuje na kroky k uzavření smlouvy se společností, učiněné cestujícím.- “Podmínky rezervace” znamenají okolnosti a podmínky, jakož i informace a podmínky obsažené v příslušném katalogu společnosti anebo jiné informace či podmínky, které budou tvořit náležitosti vaší smlouvy se společností.- “Dopravce” je majitel či nájemce nebo provozovatel jakékoliv pozemní, námořní nebo letecké dopravy včetně majitele, nájemce či provozovatele lodi, jakož i jeho zaměstnanci či zprostředkovatelé, a to tak, že každý z nich jedná nebo funguje jako dopravce.“Dopravní podmínky” jsou jakékoliv dopravní podmínky dopravce poskytující dopravu jakéhokoliv druhu, včetně námořní, silniční a letecké. Zahrnují zákonná ustanovení země příslušného dopravce a mohou být předmětem mezinárodních dohod; jak zákonná ustanovení, tak imezinárodní smlouvy mohou samostatně nebo společně omezit či vyloučit odpovědnost dopravce. Kopie dopravních podmínek každého dopravce lze obdržet od ředitelství společnosti. Dopravní podmínky jsou zapracovány ve smlouvě jako speciální podmínky. “Smlouva” je smlouva uzavřená mezi společností a cestujícím, která se týká příslušné plavby, což dokazuje vydání faktury zaslané společností cestujícímu. Na veškeré rezervace se vztahují podmínky rezervace.- “Plavba” znamená plavbu na palubě lodi, jak je popsána v příslušném katalogu společnosti nebo v jiných písemných podkladech, vytvořených pro společnost nebo jejím jménem.- “Organizátor” je společnost MSC Crociere S.A. se sídlem: 40, Avenue Eugène Pittard, CH-1206 Geneva, Switzerland, která organizuje a prodává či nabízí k prodeji balíky služeb, a to přímo nebo prostřednictvím svého obchodního zástupce.- “Cestující” je každá osoba, která je uvedena v rezervaci, na potvrzovací faktuře nebo na jízdence vydané společností.- “Balík služeb” se týká plavby, jakož i jakéhokoliv letu či balíku služeb před plavbou a po ní, nikoliv však výletů na pobřeží nebo kyvadlové dopravy v některých přístavech.- “Obchodní zástupce” je osoba, která prodává či nabízí k prodeji balíky služeb sestavené organizátorem.- “Výlet na pobřeží” je jakýkoliv výlet nebo činnost, jež společnost nabízí k prodeji a které nejsou zahrnuty do celkové ceny plavby.

 1. POSTUP PŘI REZERVACI A ZÁLOHA

1.1 Za účelem rezervace se cestující musí spojit s autorizovaným obchodním zástupcem či představitelem společnosti. 1.2 Osoba provádějící rezervaci potvrzuje provedením rezervace, že všechny osoby určené v průběhu rezervace a uvedené na příslušné rezervační faktuře přijímají závaznost podmínek rezervace a že ona jako taková má právo přijmout podmínky rezervace jménem všech osob uvedených na rezervační faktuře. 1.4 Každá osoba uvedená v rezervaci se stává cestujícím.

2. SMLOUVA

2.1 Tato smlouva se bude řídit českými zákony, jakákoliv reklamace či spor, které nelze vyřešit jinak, se bude řešit a projednávat v souladu s právním řádem a jakékoliv soudní řízení se bude konat před místně příslušným soudem. 2.2 Každá plavba závisí na dostupnosti v okamžiku rezervace. Žádná smlouva nebude uzavřena, dokud nebude částečně či plně uhrazena záloha  2.3 Plná cena musí být uhrazena nejpozději do 45 dní před začátkem plavby. 2.4 Jestliže je žádost o rezervaci podána 40 dnů před zahájením plavby, celková cena musí být plně uhrazena v době provedení rezervace. 2.5 Jestliže jakýkoliv cestující neuhradí zbytek dlužné částky do 55 dnů před zahájením plavby, má společnost právo zrušit jeho rezervaci bez oznámení a vymáhat od něj poplatky za zrušení rezervace (viz níže v odst. 9) bez ohledu na to, zda bylo jeho místo znovu prodáno či nikoliv.

3. CENY A CENOVÉ ZÁRUKY

3.1  Ke změně ceny plavby nedojde v termínu do 20 dní před jejím zahájením ani v době poté, kdy společnost obdrží úhradu plné ceny plavby.  3.2 Společnost si vyhrazuje právo modifikovat ceny kdykoliv před termíny uvedenými výše v odstavci 3.1, aby zohlednila změny: a) nákladů na leteckou dopravu; b) nákladů na palivo sloužící k pohonu lodě;c) cel, daní či poplatků za služby, jako jsou přístavní a letištní poplatky.  Změny mohou být vzestupné nebo sestupné.  K bodu a): Jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat částce navíc, účtované leteckou společností. K bodu b): Jakákoliv změna ceny plavby se bude rovnat ceně/zvýšení ceny za barel pohonných hmot na počet cestujících na palubě lodi. K bodu c): Jakákoliv změna ceny balíku služeb se bude rovnat celkové částce poplatků. 3.3 Jestliže se tyto částky zvýší o více než 10 % ceny, bude mít cestující právo na zrušení smlouvy a plné vrácení uhrazené ceny příslušné plavby, nikoliv však na vrácení zaplaceného pojistného. Cestující musí písemně oznámit uplatnění tohoto práva společnosti do 10 dní po obdržení  oznámení o zvýšení ceny.

4. POJIŠTĚNÍ

Společnost požaduje, aby si cestující uzavřel pojistnou smlouvu nebo sjednal  ekvivalentní pojištění. Min 100.000 eur

5. CESTOVNÍ PAS A VÍZA

5.1 Cestující musejí mít cestovní pasy, které jsou platné po dobu plavby a 6 měsíců po datu jejího ukončení. Některé země, konkrétně Rusko a USA, vyžadují strojově čitelné cestovní pasy opatřené digitální fotografií.5.2 Společnost žádnému cestujícímu nezaručuje získání víz; za získání víz odpovídá každý jednotlivý cestující.

6. ZDRAVOTNÍ STAV A SCHOPNOST CESTOVAT

6.1 Cestující se zaručuje, že je schopen/schopna plavby po moři a cestovat letadlem a že jeho/její chování ani stav nenaruší bezpečnost či komfort lodi, letadla či ostatních cestujících. 6.2 Každý cestující, jehož zdravotní stav by mohl negativně ovlivnit jeho způsobilost k cestování, musí před provedením rezervace předložit lékařské potvrzení. Těhotným ženám doporučujeme, aby se v jakémkoliv stádiu těhotenství před zahájením cesty poradily s lékařem. 6.3 Dopravce nemá na palubě lodi vhodné vybavení pro porod. Společnost neakceptuje rezervaci žádné cestující, která by během plavby dosáhla 28. či vyššího týdne těhotenství. 6.4 Těhotné cestující, které nedosáhly 28. týdne těhotenství, si musejí před naloděním opatřit lékařské potvrzení osvědčující jejich způsobilost k cestování. 6.5 Jestliže si cestující v době provádění rezervace nebyla ani reálně nemohla být vědoma svého těhotenství a z důvodu těhotenství tuto rezervaci zruší, jakmile to bude reálně proveditelné, společnost jí vrátí celou částku, kterou tato cestující uhradila, a nebude mít vůči ní žádné další finanční závazky. 6.6 Společnost a dopravce si výslovně vyhrazují právo odmítnout nalodění nebo vstup na palubu letadla kterékoliv cestující ve vysokém stupni těhotenství, aniž by z tohoto odmítnutí pro ně vyplynuly jakékoliv finanční závazky. 6.7 Společnost a dopravce si vyhrazují právo požadovat od KTERÉHOKOLIV cestujícího či cestující předložení lékařského osvědčení, potvrzujícího jeho/její způsobilost k plavbě lodí. 6.8 Pro bezpečnost a pohodlí všech cestujících, kteří jsou hendikepovaní, nemocní, mají omezenou pohyblivost nebo jsou invalidní, je důležitá skutečnost, že jim jsou při provádění rezervace poskytnuty co nejúplnější informace. 6.9 Fyzicky či mentálně postižení cestující, kteří vyžadují zvláštní péči nebo pomoc (včetně osob odkázaných na kolečkové křeslo), musejí před rezervací písemně informovat společnost o charakteru svých postižení, o lékařských přístrojích, které si chtějí vzít s sebou na palubu, jakož i o jakékoliv zdravotnické či jiné pomoci, kterou by mohli potřebovat. Někteří cestující také mohou potřebovat doprovod, který bude cestovat s nimi a bude připraven a schopen jim pomáhat. 6.10 Každý cestující, který je odkázán na kolečkové křeslo, musí být vybaven vlastním skládacím křeslem standardní velikosti a musí jej doprovázet osoba, která je připravena a schopna mu pomáhat.6.11 Společnost si vyhrazuje právo odmítnout každého cestujícího, který ji příslušným způsobem neinformoval o svém postižení či nutnosti doprovodu, jakož i takového cestujícího, který podle přesvědčení společnosti či dopravce není způsobilý cestovat nebo jehož stav může ohrozit jeho samotného či ostatní účastníky plavby.6.12 Hendikepovaní cestující, cestující odkázaní na kolečkové křeslo nebo cestující s omezenou pohyblivostí patrně nebudou schopni vystoupit na břeh v přístavech, kde loď nebude kotvit u břehu. Seznam těchto přístavů společnost dodá na písemné požádání.6.13 Jestliže se dopravce, kapitán lodi nebo lodní lékař domnívá, že cestující není z jakéhokoliv důvodu schopen cestovat, že by mohl ohrozit zdraví či bezpečí ostatních, že by kvůli němu mohlo být v některém přístavu odmítnuto povolení k přistání nebo že by tento cestující mohl činit dopravce odpovědným za podporu, pomoc či repatriaci, kapitán lodi bude mít právo odmítnout takového cestujícího v jakémkoliv přístavu nalodit, vylodit nebo jej přemístit do jiné kajuty či kabiny. Palubní lékař bude mít právo poskytnout cestujícímu první pomoc a jakýkoliv

medikament, lék či jinou látku, umístit jej do lodní nemocnice nebo podobného zařízení v jakémkoliv přístavu či jej v takovém zařízení izolovat, a to za předpokladu že palubní lékař nebo kapitán lodi považují tyto kroky za nutné. Odmítnutí cestujícího spolupracovat při tomto postupu může mít za následek jeho vylodění v jakémkoliv přístavu, přičemž společnost ani dopravce neponesou právní odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, náklady či odškodnění takového Cestujícího.6.14 Pokud je cestujícímu odmítnuto vylodění v důsledku zdravotního stavu či způsobilosti cestovat, společnost ani dopravce nemají vůči němu žádné finanční závazky. 6.15 Společnost, dopravce či zdravotní úřady v jakémkoliv přístavu jsou oprávněny požadovat vyplnění vlastních zdravotních dotazníků. Cestující jsou povinni jim poskytnout přesné informace o příznacích jakýchkoliv nemocí včetně nemocí trávicího traktu, nikoliv však pouze jich. Dopravce může odmítnout nalodit kteréhokoliv cestujícího, o němž soudí, že má příznaky jakéhokoliv onemocnění včetně virového či bakteriálního, nikoliv však pouze vyvolaného Norovirem. Odmítnutí cestujícího vyplnit zdravotní dotazník může mít za následek zamítnutí jeho nalodění.6.16 Pokud cestující na lodi onemocní virovou nebo bakteriální chorobou, lodní lékař jej může požádat, aby se v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti ostatních osob zdržoval pouze ve své kajutě.6.17  Cestující jsou upozorněni, že některé potraviny mohou u lidí nesnášejících jejich určité složky způsobit alergickou reakci. Jestliže cestující trpí jakoukoliv známou alergií nebo nesnáší určité potraviny, je nezbytně nutné, aby o tom při první vhodné příležitosti po nalodění íinformoval vrchního číšníka. 6.18 U všech dětí ve stáří do 12 měsíců doporučujeme poradit se s lékařem před provedením rezervace.

7. LÉKAŘSKÉ OŠETŘENÍ  7.1 Společnost nepřijímá odpovědnost za poskytnutou lékařskou péči ani lékařská zařízení na souši. Musíte si zajistit sdružené zdravotní cestovní pojištění, které se vztahuje na lékařskou péči a repatriaci.7.2 Cestující bere na vědomí, že je povinen v případě potřeby a na vlastní odpovědnost vyhledat během plavby lékařskou pomoc, pokud je na palubě lodi kvalifikovaný lékař. Lékařské služby na palubě lodi jsou zpoplatněny.7.3 Lodní lékař není odborným lékařem a lodní zdravotní středisko není vybaveno na stejné úrovni jako pozemní nemocnice. Zásoby zdravotnických potřeb a lékařské zařízení odpovídají požadavkům na léčení nezávažných nemocí, stanovených příslušnými úřady státu, ve kterém je loď registrována. V důsledku toho společnost ani dopravce či lodní lékař nenesou odpovědnost za nemožnost léčit jakékolivonemocnění cestujícího.7.4 V případě nemoci nebo nehody se může stát, že společnost, dopravce nebo kapitán lodi budou muset vyložit cestující na pobřeží za účelem léčení. Dopravce ani společnost nemají žádné námitky, pokud jde o léčení v jakémkoliv cílovém přístavu nebo v jakémkoliv místě, kde je cestující vysazen. Zdravotní zařízení a jejich úroveň jsou v různých přístavech různé. Pokud jde o úroveň léčení na souši, společnost ani dopravce nepřijímají žádné stížnosti ani neposkytují žádné záruky.

8. ZMĚNY ZE STRANY CESTUJÍCÍHO

8.1 Změny se prování dle interních předpisů prodejce-cestovní

10. ZMĚNY ZE STRANY SPOLEČNOSTI

10.1 Společnost připravuje plavbu řadu měsíců předem. Někdy se může stát, že společnost musí z provozních, obchodních či jiných důvodů provést určité změny, a proto si vyhrazuje právo na jejich uskutečnění v jakékoliv době. 10.2 V případě závažného pozměnění podstatné podmínky smlouvy, bude společnost při první reálné možnosti písemně informovat cestujícího nebo zástupce jeho cestovní kanceláře o daném zrušení či změně cestovního itineráře. Cestující si kupuje plavbu jako celek a není případná změna destinace

kanceláře o daném zrušení či změně cestovního itineráře. Cestující si kupuje plavbu jako celek a není případná změna destinace nebo destinací do výše až 60% změny itineráře neopravňuje cestujícího ke změně smlouvy, odstoupení od smlouvy anebo uplatnění náhrady či slevy. Pokud k takové situaci dojde, plavební společnost většinou nabídne klientovi tyto možnosti (není k tomu však povinna čí jakkoli vázána) : a) přijmout danou změnu, b) rezervovat si jinou plavbu stejné či vyšší kvality z nabídkové brožury, pokud je k dispozici, c) rezervovat si jinou plavbu nižší kvality z nabídkové brožury, pokud je k dispozici, přičemž mu bude vrácen cenový rozdíl nebo d) příslušnou rezervaci zrušit a obdržet zpět všechny jím uhrazené částky. 10.3 Cestující musí své rozhodnutí písemně oznámit společnosti přímo, nebo prostřednictvím jejich obchodního zástupce do 7 dní po obdržení informace o provedení dané změny.

11. ZRUŠENÍ PLAVBY SPOLEČNOSTÍ

11.1 Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit jakoukoliv plavbu písemným oznámením (pokud je to možné) cestujícímu v jakékoliv době.11.2 V případě, že dojde ke zrušení plavby v důsledku jakékoliv neobvyklé nebo nepředvídatelné okolnosti mimo kontrolu společnosti, jíž se společnost nemůže vyhnout, třebaže jí věnovala veškerou náležitou pozornost, společnost nabídne cestujícímu, aby si vybral z těchto možností: a) plné vrácení všech zaplacených částek  b) rezervace jiné plavby stejné či vyšší kvality z nabídkové brožury bez příplatku, pokud je k dispozici nebo  c) rezervace jiné plavby nižší kvality z nabídkového katalogu, pokud je k dispozici, s vrácením cenového rozdílu. 11.3 Při zrušení plavby z jakéhokoliv jiného důvodu společnost nabídne stejné možnosti jako v bodě 11.2 a odškodnění, pokud je vhodné, ve výši 85 eur na cestujícího a noc během trvání plavby. 11.4 Cestující musí své rozhodnutí písemně oznámit společnosti přímo nebo prostřednictvím jejich obchodního zástupce do 10 dní po obdržení informace o zrušení.

12. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI

12.1 S výhradou bodů 12.4 až 12.8 společnost přijímá odpovědnost za smrt, zranění či nemoc zapříčiněné nedbalostí či zanedbáním z její strany nebo ze strany kteréhokoliv poskytovatele služeb, které jsou součástí balíku služeb. Tam, kde je to vhodné, společnost omezuje svou odpovědnost v souladu s dohodami zmíněnými v bodech 12.4 až 12.8. Společnost v žádném

případě neodpovídá za jakékoliv nesprávné jednání nebo nekonání, vzniklé: a) plně v důsledku chyby cestujícího b) v důsledku nepředvídatelného nebo nezamezitelného jednání či opomenutí třetí strany, které nesouvisí se žádnými službami poskytovanými podle této smlouvy c) na základě neobvyklých či nepředvídatelných okolností včetně (nikoliv však pouze) zásahů vyšší moci, které jsou mimo kontrolu společnosti či kteréhokoliv poskytovatele služeb tvořících součást plavby, a jejichž důsledkům se nelze vyhnout ani poskytnutím veškeré náležité péče, jakož i d) na základě události, kterou společnost nebo kterýkoliv poskytovatel služeb tvořících součást plavby nemůže předvídat ani jí zabránit. 12.2 Pokud jde o nároky, které nevznikly v důsledku smrti, nemoci nebo zranění a nejsou předmětem dohod zmíněných v bodech 12.4 až 12.8, odpovědnost společnosti za nenáležité plnění smlouvy se omezuje maximálně na dvojnásobek ceny, kterou cestující zaplatil za plavbu (bez prémií a dodatečných poplatků). 12.3 Všechny ceny za dopravu (pozemní, leteckou i námořní) se řídí dopravními podmínkami příslušného dopravce. Mohou omezovat či vylučovat odpovědnost. Dopravní podmínky jsou standardně zahrnuty do smlouvy. Jejich kopii lze na požádání obdržet od společnosti. 12.4 Letecká přeprava cestujících a jejich zavazadel se řídí různými mezinárodními konvencemi a ujednáními (dále „dohody o mezinárodní letecké dopravě”) včetně Varšavské konvence z roku 1929 (doplněné Haagským protokolem z roku 1955, Montrealským protokolem z roku 1999 či jinak) nebo Montrealskou úmluvou z roku 1999. Jelikož by cestující mohli činit společnost odpovědnou za leteckou dopravu, jsou do těchto podmínek smlouvy standardně zapracovány podmínky dohod o mezinárodní letecké dopravě (včetně následných změn a jakékoliv nové dohody, které lze aplikovat na smlouvu o plavbě uzavíranou mezi společností a cestujícím). Dohody o mezinárodní letecké dopravě mohou dopravci dovolit, aby omezil svou odpovědnost za smrt či zranění osob, ztrátu a poškození zavazadel nebo za zpoždění. V souladu s tím se také určuje odpovědnost společnosti. Kopie těchto dohod poskytuje společnost na požádání. 12.5 Doprava cestujících a jejich zavazadel po moři se řídí Aténskou konvencí z roku 1974 (“Aténská konvence”) v doplněném znění z roku 1976. Aténská konvence je standardně zapracována do těch podmínek a jakákoliv odpovědnost společnosti nebo dopravce za smrt či zranění osob nebo za ztrátu či poškození zavazadel, způsobené dopravou po moři, se posuzuje a určuje výhradně na základě Aténské konvence. Aténská konvence omezuje odpovědnost dopravce za smrt a zranění osob či za ztrátu a poškození zavazadel, přičemž obsahuje speciální ustanovení o odpovědnosti za cennosti. Podle této konvence se předpokládá dodání nepoškozených zavazadel, pokud společnost (jako dopravce) neobdrží písemné oznámení: a) o náhodném poškození před a během vyloďování či opětného doručování nebo b) o poškození, které nelze považovat za náhodné, či o ztrátě, a to do 15 dní po datu vylodění nebo po datu, kdy příslušné zavazadlo bylo nebo mělo být opětně doručeno.  Jakékoliv poškození, které podle limitů Aténské konvence hradí společnost, se snižuje úměrně nedbalosti cestujícího a jeho maximální spoluúčasti, které stanoví článek 8 (4) Aténské konvence. Kopie Aténské konvence poskytuje společnost na požádání. 12.6 Jelikož by cestující mohli činit společnost odpovědnou za škody vzniklé při letecké nebo námořní dopravě, společnost bude oprávněna využít k obhajobě proti aktuálním dopravcům všechna svá práva, výsady a omezení, jimiž disponuje (včetně vlastních dopravních podmínek dopravců) a které jí náležejí podle Aténské konvence, přičemž nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách, se nesmí považovat za jejich popření. Tyto podmínky pozbývají platnosti pouze do té míry, jak Varšavská konvence, Montrealská úmluva, Aténská konvence či jakékoliv jiné závazné právní předpisy anulují či zbavují platnosti některá jejich ustanovení. 12.7 Odpovědnost společnosti v žádném okamžiku není vyšší než odpovědnost kteréhokoliv dopravce, vyplývající z jeho dopravních podmínek či z jeho ohlášení s těmito podmínkami souvisejících či aplikovatelných.12.8 S výjimkou nároků vzniklých v důsledku letecké dopravy (viz výše bod 12.4), je jakékoliv odškodnění za smrt či zranění osob, jakož i za ztrátu či poškození zavazadel, které by společnost podle smlouvy, v souladu s těmito podmínkami či jiným způsobem mohla vzít na sebe, podmíněno limitem ve výši 46 666 SDR odpovědnosti za smrt nebo zranění osoby, stanoveným Aténskou konvencí. 12.9 Nehledě na nic, co by v těchto podmínkách bylo možno chápat v opačném smyslu, společnost za žádných okolností neponese odpovědnost za jakoukoliv přímou či nepřímou nebo skutečnou či předpokládanou ztrátu zisku, příjmů, použitelnosti, či pracovní nebo jiné příležitosti, ani za škody podobného charakteru. 12.10 Společnost neodškodní žádného cestujícího za přímou či nepřímou újmu, která mu byla způsobena okolnostmi bránícími plnění či splnění smlouvy, k nimž patří válka či hrozba války, stávky nebo pracovní spory mezi vedením a zaměstnanci společnosti či jiných organizací, terorismus či ohrožení terorismem, přerušení dodávek energií, ohrožení zdraví či epidemie, přírodní pohromy, jaderné katastrofy, požáry, nebezpečné klimatické jevy, nebezpečné podmínky na moři, sebevražda cestujícího či pokus o ni, úmyslné vystavení se cestujícího zbytečnému nebezpečí (s výjimkou pokusu o záchranu lidského života), jakož i následky jeho účasti na neobvyklé a nebezpečné činnosti, a všechny podobné okolnosti, které jsou mimo kontrolu společnosti.

13. ITINERÁŘ – PRÁVO NA JEHO ZMĚNU

13.1 Společnost si vyhrazuje právo rozhodnout na základě vlastního uvážení či uvážení kapitána jakékoliv lodi (nikoliv bezdůvodně), zda se má daná loď odchýlit od zveřejněného či obvyklého itineráře, zpomalit či zrychlit plavbu, vynechat či změnit plánovaný přístav, zajistit rovnocennou přepravu jinou lodí, být vlečena nebo vzít do vleku jinou loď anebo z jakéhokoliv důvodu provést jiný podobný manévr, který považuje za potřebný. Za předpokladu, že je jakékoliv z těchto rozhodnutí racionální, pro společnost z něj nevyplývají žádné závazky vůči cestujícímu.

14. ODPOVĚDNOST CESTUJÍCÍHO

14.1 Povinností cestujícího na palubě lodi je plnit oprávněné požadavky jejího kapitána či pověřených důstojníků a z bezpečnostních a jiných zákonných důvodů jim umožnit, aby (společně s ostatními členy posádky) prohledali kteréhokoliv cestujícího, jakož i jakoukoliv kajutu, zavazadlo a osobní věci. 14.2 Cestující tímto vyjadřuje souhlas s umožněním jakéhokoliv prohledávání tohoto druhu. 14.3 Před plavbou jsou cestující povinni podstoupit všechna nutná očkování a po dobu plavby mít k dispozici všechny jízdenky, platný cestovní pas, víza, lékařská osvědčení a jakékoliv jiné dokumenty, které budou potřebovat v přístavech a při vyloďování. 14.4 Každý/á cestující se zaručuje, že je fyzicky schopen/schopna zúčastnit se plavby. 14.5 Společnost nebo kapitán jakékoliv lodi či letadla si vyhrazují právo podle vlastního rozhodnutí kdekoliv odmítnout možnost vstoupit na palubu lodi či letadla nebo z ní vystoupit kterémukoliv cestujícímu, jehož chování by podle jejich vlastních reálných zkušeností mohlo ohrozit bezpečnost, pohodlí či práva ostatních cestujících.14.6 Žádný cestující si nesmí vzít na palubu žádné lodi či letadla jakékoliv nebezpečné zboží či předměty ani zvířata.14.7 Společnost neodpovídá za žádnou škodu způsobenou kterémukoliv cestujícímu tím, že porušil nebo nedodržoval ustanovení těchto podmínek, a každý cestující musí nahradit jakoukoliv ztrátu či škodu, kterou tímto způsobil společnosti nebo kterémukoliv z jejích dodavatelů.14.8 Chování cestujícího během plavby nesmí ohrozit bezpečnost, klid a zábavu ostatních cestujících. 14.9 Cestující si nesmějí bez písemného svolení společnosti brát na palubu jakékoliv lodi žádná živá zvířata, zbraně, střelivo, výbušniny ani toxické či nebezpečné látky. 14.10 Cestující plně odpovídá za jakoukoliv škodu, kterou způsobil společnosti, dopravci nebo kterémukoliv dodavateli služeb tvořících balík služeb tím, že neplnil své povinnosti. Zejména odpovídá za jakékoliv poškození lodi nebo jejího zařízení či vybavení, za zranění či újmy způsobené ostatním cestujícím nebo třetím stranám, jakož i za veškeré pokuty, penále a výdaje, které způsobil společnosti, dopravci nebo dodavateli služeb.

16. STÍŽNOSTI

16.1 Pokud má cestující během plavby nějaké stížnosti, musí o nich co nejdříve informovat palubní personál. V případě, že palubní personál není schopen daný problém vyřešit, musí o tom písemně uvědomit společnost, a to nejpozději před ukončením plavby. Neschopnost včasně informovat o stížnosti by mohla negativně ovlivnit schopnost společnosti příslušnou stížnost vyřídit.

17. OCHRANA SPOTŘEBITELE

V případě úpadku (konkurzu) organizátora zájezdů se tato problematika musí přizpůsobit místním předpisům týkajícím se záručních fondů, jakož i příslušným zákonům o ochraně spotřebitele.

18. OCHRANA ÚDAJŮ

Tento bod podléhá kontrole místních úřadů s ohledem na zákony o ochraně dat v příslušných zemích.

19. KOUŘENÍ

Kouření není obvykle dovoleno v místech, kde se podává jídlo (v bufetech a restauracích), ve zdravotních střediscích, v místech péčeo děti, na chodbách, ve výtazích, ve společenských místnostech, v místech, kde se hosté shromažďují při bezpečnostním cvičení, vyloďování nebo při odjezdech na výlety, na veřejných toaletách, jakož i v barech nacházejících se v blízkosti míst, kde se podává jídlo. Rozhodně je zakázáno kouřit v kajutách a z důvodu nebezpečí požáru není dovoleno kouřit ani na balkónech kajut.

20. MSC CLUB

pokud jste členy MSC Clubu , máte možnost uplatnit slevy MSC Clubu pouze u individuálních plaveb a to na základě vyžádání. Slevu a oprávněnost slevy vždy určuje plavební společnost a na slevu není právní nárok. Výše slevy a její oprávněnost není CK RIVIERA TOUR schopna  ovlivnit. Na plavby s dopravou a delegátem není možnost uplatnit slevy MSC Clubu v žádném případě. Proto Vám doporučujeme využít slevových poukazů nebo nákupu first minute.  


Podmínky učasti na plavbě -PDF SOUBOR


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme