Vážení přátelé,

pokud si vyberete jakou-koli nabídku našich služeb a pokud si objednáte Váš zájezd prostřednictvím našich internetových stránek, bude Vás následně kontaktovat náš manager, který Vám vysvětlí případné dotazy. Až na základě zodpovězení všech informací Vám zašleme návrh cestovní smlouvy a přílohou tohoto návrhu je dokument, který Vás seznamuje se všemi důležitými informacemi o zájezdu a průběhu Vašeho zájezdu. Dle ustanovení nových právních předpisů a nařízení si  Vás dále dovolujeme informovat:Jsou okružní plavby (cruises) zájezdem? 

VŠECHNY PLAVBY A NABÍDKY CK RIVIERA TOUR JSOU V REŽIMU ZÁJEZDU

 S odkazem na důvodovou zprávu k zákonu č. 111/2018 Sb., kterým byl změněn zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i znění bod odůvodnění č. 17 směrnice EU č. 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, je nutno okružní plavby, které zahrnují nocleh, považovat za zájezd. Jedná se o soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu podle § 1a zákona č. 159/1999 Sb. - dopravy a ubytování pro účely téže cesty nebo pobytu (nejedná se tak o samostatnou službu cestovního ruchu).

V této souvislosti lze odkázat i na rozsudek Soudního dvora EU ve věci Pammer, C-585/08, ve kterém byla za soubor služeb (tj. za zájezd) označena plavba na nákladní lodi uskutečněná na základě smlouvy o plavbě, která za paušální cenu obsahovala vedle dopravy i ubytování a trvala déle než 24 hodin. Na lodi se podle nabídky měla nacházet tělocvična, venkovní bazén, společenská místnost, přístup k videu a televizi. Byly rovněž inzerovány tři dvoulůžkové kabiny se sprchou a WC, odděleným obývacím pokojem vybaveným křesly, psacím strojem, kobercem a chladničkou, jakož i zastávky v přístavech umožňující výlety do města.


Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)
–  Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
–  Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
–  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
–  Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu- vyjma zájezdu s leteckou přepravou (nutnost úhrady nové letenky) .
–  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody, pokud není v podmínkách zájezdu uvedeno jinak.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
–  Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
–  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a  cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
–  V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
–  Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
–  Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu

SLAVIA POJIŠTOVNA  A.S.

REVOLUČNÍ 1

110 00 PRAHA 1

Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře  v zahraničí kontaktujte prosím:

ASISTENČNÍ SLUŽBA | ASSISTANCE CENTRE
EUROCROSS ASSISTANCE CENTRAL EUROPE

  • Adresa / address:
    EuroCross International Central Europe
  • Národní 15/984
  • 110 00, Praha 1
  • Czech Republic
    Tel.: +420 296 339 679 
  • Fax: +420 296 339 630
  • E-mail: eurocross@eurocross.cz


Dále si Vás dovolujeme informovat, že RIVIERA TOUR se bude řídit směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 která je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz);tato forma zveřejnění má informativní charakter.

Informace k zájezdu podle § 1b odst. 1 písm. b) bodu 5 zákona
Pokud uzavřete smlouvu s RIVIERA TOUR do 24 hodin od obdržení potvrzení rezervace od cestovní kanceláře RIVIERA TOUR, představuje služba cestovního ruchu poskytovaná cestovní kanceláří RIVIERA TOUR zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302. Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.
Cestovní kancelář RIVIERA TOUR má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.
Další informace o základních právech podle směrnice (EU) 2015/2302 získá zákazník ZDE
Kliknutím na hypertextový odkaz na internetové stránky získá zákazník tyto informace:
  Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník)
–  Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu
podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další. –  Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
–  Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s  cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou, která zprostředkovala prodej zájezdu.
–  Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
–  Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
–  Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).
–  Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
–  Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a  cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.
– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.
–  Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
–  Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. Cestovní kancelář (uveďte identifikační údaje) si zajistila ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka) u subjektu (uveďte identifikační údaje a kontaktní údaje včetně názvu, adresy sídla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme