1.Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti cestovní kanceláře Riviera tour, se sídlem Lidečko 31,75612,ičo 25911741dále jen „RIVIERA TOUR“) za vady poskytnuté služby nebo prodaného zboží, včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou ( dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování. 

2. Uplatňování reklamací 

a)Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných RIVIERA TOUR, jež byly sjednány ve smlouvě, (reklamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoli provozovně nebo v sídle RIVIERA TOUR, a pokud bylo uzavření smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří nebo cestovní agenturou také u tohoto zprostředkovatele, případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného RIVIERA TOUR pověřeného zástupce. 

3.Vady a reklamace

3.1. CK je odpovědna za průběh zájezdu v souladu s programem, sjednanou kvalitou a standardem služeb. CK upozorňuje na specifika lodních zájezdů. Loď je stroj, na kterém se během plavby, nebo v přístavu mohou na palubách nebo v kajutách tvořit vibrace, houpání, hluk z motorů, agregátů a pod., které se na lodi přenáší. Dále se může šířit hluk z kajut pasažérů nebo hudebních produkcí. CK ani plavební společnost nemůže tuto situaci změnit. Takové stížnosti, nebo reklamace jsou vyloučeny.

3.2. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší, než bylo ujednáno, vzniká zákazníkovi právo na slevu. Zákazník je povinen reklamovat u CK bez zbytečného odkladu ihned na místě samém bez zbytečného odkladu a umožnit tak cestovní kanceláři nápravu reklamovaných služeb, pokud je oprávněná. Pokud nedojde k reklamaci, je nutno vyhotovit písemný záznam do reklamačního protokolu. Reklamace podané v pozdějším termínu a nebo nebudou podloženy písemným záznamem nebudou řešeny. Závady obsažené v reklamaci musí být potvrzeny zástupcem CK.

3.3. Reklamace budou CK řešeny nejpozději do 30 dní od jejich obdržení. Zákazník souhlasí v opodstatněných případech s prodloužením lhůty pro vyřízení reklamace o dobu nezbytnou pro její vyřízení.

3.4. Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby následky byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady sdělit ihned na kontaktní telefonní linku +42 0 603 225 383 nebo delegátovi CK, pokud je přítomen, případně vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být uskutečněna náprava na místě. V případě plaveb je nutno tyto stížnosti řešit ihned se zástupcem nebo delegátem CK, nebo na recepci příslušné lodi nebo na odbavovacích přepážkách lodní společnosti. Opomene-li zákazník z vlastní viny na nedostatek poukázat, nemá nárok na slevu. Dodatečné stížnosti nebo reklamace opožděné nejsou přípustné.

3.5. Pokud se nedostatek přesto nepodaří odstranit, sepíše zástupce, případně jiný odpovědný pracovník CK se zákazníkem reklamační protokol. V případě, že není nutno vyřešit reklamaci na místě, podepíše tento pracovník či zástupce CK zákazníkovi převzetí reklamačního protokolu. Tento potvrzený reklamační protokol je zákazník povinen předložit při reklamaci. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zástupce či jiného odpovědného pracovníka CK a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen též dbát o včasné a řádné uplatnění nároku vůči dodavatelům a poskytovatelům služeb.

3.6. CK neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. CK neručí za program a průběh fakultativních zájezdů organizovaných místními kancelářemi, i přestože tyto mohou spolupracovat s lodními společnostmi.

3.7. Změny a odchylky jednotlivých služeb CK od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v objektivních případech přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu eventuálně programu během zájezdu.

3.8. CK neručí za případné zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popřípadě přetížení vzdušných koridorů. Zákazníci musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů atd. brát v úvahu možnost zpoždění. CK neručí za škody, které mohou zákazníkovi vzniknout v důsledku takového zpoždění.

3.9. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodů vzniklých mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele (nepříznivé počasí, živelné katastrofy, letecké havárie, dopravní nehody, bouře, povodně, záplavy a zemětřesení, lodní neštěstí, lodní havárie nebo havárie na lodi, válka, válečný stav, stávka, teroristický útok, změna politického stavu v zemi, apod.) nebo zapříčiněných cizí osobou nebo zákazníkem. 

3.10. Při zájezdu s dopravou jsou mnohdy první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž případně reklamovat zkrácení pobytu.

3.11. Pokud zájezd zahrnuje službu technického delegáta, rozumí se jí asistence delegáta při nalodění a vylodění, dále informační schůzky na lodi ohledně programů, programových aktivit na lodi a pomoc delegáta při jednáních s plavební společnosti. Technický delegát v žádném není průvodcem v destinacích.

3.12. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet či odjezd, má CK nárok na plnou úhradu ceny zájezdu. Zákazník je povinen se při každém výstupu z lodi informovat o čase nalodění. Informace v pokynech jsou pouze informativní a plavební společnost má právo kdykoli plavební řád změnit. V případě pozdního návratu na loď, loď nepočká a zákazník nemá nárok na jaké-koli kompenzace anebo požadovat jeké-koli slevy či náhrady.

3.13. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezden a i v průběhu zájezdu, pokud není možné zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Zákazník-cestující si zájezd-plavbu kupuje jako celek a ne jako zájezd do dílčí destinace. Při zájezdech do regionů, ve kterých si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu trasy nebo plavby, nedochází k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase platby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je zahrnuta v programu zájezdu. Tato ustanovení platí na na další na tuto situaci navazující služby.

3.14. V případě, že bude na základě překnihování hotelu nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, uskuteční se ubytování v hotelu stejné nebo vyšší kategorie. Překnihování může být i na část pobytu. Další nároky vůči cestovní kanceláři RIVIERA TOUR jsou vyloučeny.

3.15. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet má cestovní kancelář RIVIERA TOUR nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.

3.16  V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.

3.17  Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

3.18 Reklamace služeb a výletů na plavbách:

9.18 a) Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland.

9.18 b) Veškeré reklamace služeb na lodi je nutné řešit přímo na palubě lodi a to na recepci, nebo přímo s vedením lodi. Reklamace služeb po návratu u cestovní kanceláře není možná s vyjímkou potvrzení oprávněných reklamací plavební společností k dalšímu řešení

9.18 c)Výlety v destinacích zakoupené u MSC Cruises jsou pořádány místními organizacemi. Veškeré reklamace výletů, pokud neodpovídají předepsanému programu je nutno reklamovat přímo na lodi na excursion desk, která rozhodně o oprávněnosti reklamace a případném odškodnění. Cestovní kancelář nemá možnost jakým koli způsobem program výletů měnit nebo do něho zasahovat. Reklamace výletů po návratu u cestovní kanceláře není možná.

9.18 d) Nástup na loď je většinou nejpozději 30 minut před vyplutím lodi z přístavu. Pokud nástup na loď, nebo odjezd autobusu klient zmešká, loď, nebo autobus na Vás nepočká.  V takovém případě klientovi nenáleží žádné odškodnění. Veškeré náklady s touto situací spojené, jdou na vrub účtu opožděního zákazníka.

10. Součinnost zákazníka při vyřizování reklamací 
10.1.Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jinému RIVIERA TOUR pověřenému zaměstnanci a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. 
10.2.V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce RIVIERA TOUR  či jiného RIVIERA TOUR pověřeného zaměstnance a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. 
11. Způsoby vyřízení reklamace 
11.1.V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby či reklamovaného zboží nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby či výměny zboží. Jinak RIVIERA TOUR poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka, v případech stanovených v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s RIVIERA TOUR od smlouvy odstoupit. 
11.2.V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamce. 
Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu RIVIERA TOUR (vis major) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a RIVIERA TOUR  zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 
12. Ostatní ustanovení 
12.1.V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

13. Reklamace na lodích

13.1.Veškeré reklamace služeb na lodi je nutné řešit přímo na palubě číslo pět-recepce. V případě, že se stížností neuspějete ani po urgencích, kontaktujte nás na tel čísle 0042 0 603 225 383, budeme se znažit danou situaci s Vámi řešit a pomoci Vám. Upozorňujeme Vás, že zakupujete plavbu na moři a ne pobyt na odlehlém hotelu v přírodě. CK upozorňuje na specifika lodních zájezdů. Loď je stroj, na kterém se během plavby, nebo v přístavu mohou na palubách, nebo v kajutách tvořit vibrace, houpání, hluk z motorů, agregátů a pod. které se na lodi přenáší. Dále se může šířit hluk z kajut pasažérů, nebo hudebních produkcí. CK ani plavební společnost nemůže tuto situaci změnit. Během přepravy je v nezbytné míře nutno provádět údržbu lodi. Takové stížnosti, nebo reklamace jsou vyloučeny. Zákazník je povinen reklamovat u CK ihned a bez zbytečného odkladu. Reklamace podané v pozdějším termínu  nebo po návratu z plavby nebudou řešeny, pokud nebudou písemně potvrzeny plavební společností nebo delegátem CK. Závady obsažené v reklamaci musí být vždy  potvrzeny zástupcem CK. CK neručí za úroveň cizích služeb, které si zákazník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. CK neručí za program a průběh fakultativních zájezdů organizovaných místními kancelářemi, i přestože tyto mohou spolupracovat s lodními společnostmi. Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A.,Avenue Eugene Pittard 40,Geneva,Switzerland. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou (o zájezdu) má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

14. Závěrečná ustanovení 
Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1.8.2018  nahrazuje Reklamační řád RIVIERA TOUR ze dne 1.1.2008.

Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme