GENERAL DATA PROTECTION REGULATION


Vážení přátelé,

před objednáním Vaši plavby musíme provést administrativní úkony, které jsou nezbytné pro Vaši účast na plavbě. Je nutno si uvědomit, že přesto že se účastníte plavby pouze v evropských destinacích, tak během plavby opouštíte evropský prostor a vplouváme do mezinárodních vod. S tím jsou spojena různá tranzitní víza a povoleni k vstupu, které za Vás vyřizuje naše cestovní kancelář a nebo plavební společnost. Za tímto účelem nutně potřebujeme Vaše osobní a pasová data za účelem zajištění Vaší registrace na plavbě a zajištění vstupních povolení a víz. Bez těchto dat není možno plavbu uskutečnit. Z tohoto důvodu bude při sepsání cestovní smlouvy vyzváni k dodání osobních a  pasových  údajů každého klienta. Tyto údaje nám prosím zasílejte na předepsaném tiskopise na kontaktní adresy uvedené na tiskopise. Naše cestovní kancelář -jako správce těchto údajů má vyškolený tým pracovníků, kteří jsou oprávněni s těmito daty nakládat za účelem zpracování cestovní smlouvy, Vaši registraci u plavební společnosti, dopravců, pojišťoven případně hotelů a služeb vyžadující tyto data k zajištění služeb.      

Žadatel požadavkem na zabezpečení služeb u CK RIVIERA TOUR poskytuje dobrovolně data za účelem zpracování jeho žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů a cestovních smluv a budou předána třetím osobám do zemí mimo prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo hotelem, přepravcem,pojišťovnou nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít pro případ zajištění bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena úzká skupina náležitě poučených osob. Objednavatel služby svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a uděluje tímto souhlas s užitím těchto údajů.
ZPRACOVÁNÍ VELMI CITLIVÝCH DAT - VÍZOVÁ POVINNOSTVážení přátelé,

pokud cestujete do USA nebo exotických zemí je nutno před objednáním Vaši plavby musíme provést administrativní úkony, které jsou nezbytné pro Vaši účast na plavbě. S tím jsou spojena různá tranzitní víza a povoleni k vstupu, které za Vás vyřizuje naše cestovní kancelář a nebo plavební společnost. Za tímto účelem nutně potřebujeme Vaše  velmi citlivá osobní a pasová data za účelem zajištění Vaší registrace na plavbě a zajištění vstupních povolení a víz. Bez těchto dat není možno plavbu uskutečnit.  Tyto získaná data zpracováváme ve vzláštním zpřísněném  režimu.Z tohoto důvodu bude při sepsání cestovní smlouvy vyzváni k dodání osobních a  pasových  údajů každého klienta. Tyto údaje nám prosím zasílejte na předepsaném tiskopise na kontaktní adresy uvedené na tiskopise. Naše cestovní kancelář -jako správce těchto údajů má vyškolený tým pracovníků, kteří jsou oprávněni s těmito daty nakládat za účelem zpracování cestovní smlouvy, Vaši registraci u plavební společnosti, dopravců, pojišťoven případně hotelů a služeb vyžadující tyto data k zajištění služeb.      

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION- CITLIVÁ DATA-VÍZOVÁ POVINNOST

Žadatel požadavkem na zabezpečení služeb u CK RIVIERA TOUR poskytuje dobrovolně velmi citlivá data za účelem zpracování jeho žádosti. Data budou požita za účelem zpracování dokladů  vstupních víz a budou předána na vstupní portál imigračního řízení příslušného státu do zemí mimo prostor Evropské unie za účelem zpracování vstupních formalit a víz, za účelem poskytnutí služeb plavební společností nebo hotelem, přepravcem nebo dodavatelem dalších dílčích služeb. Dále je možno data použít pro případ zajištění bezpečnosti, ochrany majetku či zdraví, zákonných důvodů a pro osobní zpracování správcem dat. Tyto data nejsou poskytována třetím osobám pro komerční užití a s jejich obsahem je seznámena velmi úzká skupina náležitě poučených osob. Tyto data budou  90 dnů po ukončení zájezdu zničena u správce dat zničena. Objednavatel služby svým podpisem potvrzuje, že tomuto výkladu řádně porozuměl a uděluje tímto souhlas se zpracováním a nakládáním s těmito velmi citlivými daty.

 INFORMACE O  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UČELY SPRÁVCE DAT    ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o., se sídlem Lidečko 31,756 12 Horní Lideč, IČ: 25911741 jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní údaje klientů a všech účastníků zájezdu za účelem plnění požadavků vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu (poskytování služeb cestovního ruchu) uzavřené se subjektem osobních údajů (dále jen „klient“). Osobní údaje jsou zpracovávány jak v písemné podobě (cestovní spis), tak i v automatizované podobě. Přístup k osobním údajům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK. K osobním údajům mohou mít přístup také subjekty, které byly CK pověřeny, na základě smluvního vztahu, ke zpracování osobních údajů. Zpracovávány jsou osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefon, bankovní spojení, státní občanství, typ, číslo a datum expirace cestovního dokladu, pokud není předpisy vyžadováno jinak. V případě, že je pro komunikaci mezi klientem a CK využita telefonická linka (např. za  účelem objednávky služeb, změny služeb, uplatnění reklamace služeb, odstoupení od smlouvy a  výpovědi ze smlouvy), je pořizován také zvukový záznam.

    Osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení a datum narození, jsou za účelem poskytování služeb cestovního ruchu předány pouze smluvním obchodním partnerům v zahraničí a to mimo území Evropské unie, přepravním společnostem a zdravotním pojišťovnám, které zajišťují cestovní pojištění klientů zprostředkované CK. Osobní údaje mohou být předávány také subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným občansko soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Osobní údaje jsou zpracovávány (uchovávány) po dobu realizace smluvního vztahu (tj. od podpisu smlouvy do doby poskytnutí poslední služby cestovního ruchu) a  následně pro účely uplatnění případné reklamace klienta CK po dobu jednoho měsíce. V případě, že klient po stanovenou dobu uplatní reklamaci, jsou osobní údaje uchovávány do doby vyřízení reklamace a následně po dobu maximálně 2 let pro případnou kontrolu České obchodní inspekce či jiných oprávněných orgánů. Osobní údaje, jejichž účel zpracování již pominul (nebyla po stanovenou dobu klientem uplatněna reklamace) jsou tyto osobní údaje nevratně zlikvidovány. Ponechány jsou pro marketingové účely (poskytování slev a zasílání obchodních sdělení), pouze osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo klienta a  tyto jsou následně uchovávány po dobu 10 let.

Osobní údaje zpracovávané pro ochranu práv a právem chráněných zájmů CK a klientů, zejména v případě občansko soudních, trestních nebo správních řízení, jsou uchovávány do  doby jejich dořešení. Poskytnutí osobních údajů je povinné a  je  nezbytné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu (poskytování služeb cestovního ruchu).

Klient má právo kdykoli CK žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že klient zjistí, nebo se bude domnívat, že CK provádí zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s  právním předpisem, zejména jsou-li jeho osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, může CK požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).INFORMACE O POŘIZOVÁNÍ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ


ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů cestovní kancelář RIVIERA TOUR  jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) monitoruje telefonické hovory linky za účelem uzavření nebo plnění předmětu smluv nebo pro jednání o  uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh klienta a zkvalitnění poskytovaných služeb. Pořizované zvukové záznamy jsou zpracovávány v automatizované podobě a přístup k těmto záznamům má pouze přísně vymezený okruh zaměstnanců CK a případně zaměstnanců společností, které byly CK pověřeny ke zpracování osobních údajů. Zpracovány jsou všechny osobní údaje zaznamenané v podobě zvukového záznamu v průběhu telefonického hovoru. Zvukový záznam je uchováván po dobu maximálně jednoho kalendářního období, poté je záznamová smyčka přepisována záznamy novějšího data. V případě, řešení reklamace, stížnosti, popřípadě jiného incidentu, může být zvukový záznam (resp. jeho kopie) za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů CK nebo klienta uchováván po delší dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv a právem chráněných zájmů. Zvukový záznam může být předán pouze subjektům oprávněným ze zákona v souvislosti s případným občansko soudním řízení, trestním řízení a správním řízení. Máte právo kdykoliv CK žádat o podání informací o dalších podrobnostech zpracování svých osobních údajů a na přístup ke svým osobním údajům. V případě, že zjistíte, nebo se budete domnívat, že CK provádí zpracování Vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s  právním předpisem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete CK požádat o vysvětlení, popř. aby odstranila takto vzniklý stav (zejména se  může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT OBJEDNAVATELE


ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů cestovní kancelář RIVIERA TOUR  jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní data objednavatele zájezdu za účelem informování klienta o svých nových produktech, pro marketingovou činnost CK, zasílání písemných nebo emailových nabídek  a katalogů. Tyto data jsou správcem dat zpracovávány při podpisu cestovní smlouvy. Objednavatel zájezdu má právo požádat o výmaz těchto dat 90 dnů po ukončení zájezdu výhradně na adresu RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12. V případě zasílání emailových nabídek je na každém obchodním sdělení v patičce umístěn odkaz na odhlášení klienta ze zasílání obchodních sdělení. V případě odhlášení z emailových obchodních sdělení je smazání dat provedeno automaticky do 24 hodin. V případě písemné žádosti bude výmaz proveden do 20 pracovních dnů.INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH JINÝCH SUBJEKTŮ 


ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů cestovní kancelář RIVIERA TOUR  jakožto správce osobních údajů (dále jen „CK“) zpracovává osobní data zájemce o služby CK RIVIERA TOUR  nebo zájemce o zasílání obchodních nabídek  za účelem informování klienta o svých nových produktech, pro marketingovou činnost CK, zasílání písemných nebo emailových nabídek  a katalogů. Tyto data jsou správcem dat zpracovávány při emailové, písemné a nebo telefonické žádosti nebo taktéž prostřednictvím webového portálu www.rivieratour.cz. Potencionální zájemce o zájezdu má právo požádat o výmaz těchto výhradně na adrese RIVIERA TOUR s.r.o., Lidečko 31,756 12. V případě zasílání emailových nabídek je na každém obchodním sdělení v patičce umístěn odkaz na odhlášení klienta ze zasílání obchodních sdělení. V případě odhlášení z emailových obchodních sdělení je smazání dat provedeno automaticky do 24 hodin. V případě písemné žádosti bude výmaz proveden do 20 pracovních dnů.
 


Kontaktní formulář

Máte nějaký dotaz? Neváhejte nás kontaktovat, vše vám vysvětlíme a pomůžeme